Aspekty prawne inwestycji

Wykonawca w celu zrealizowania robót budowlanych objętych kontraktem wnioskować będzie o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis o stanowiska dławików uziemiających” w ramach kontraktu pod nazwą „Instalacja dławików uziemiających w stacji elektroenergetycznej 400/10 kV Ełk Bis”.

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do stosownego organu, właściwego do rozpatrzenia wniosku w zakresie przedsięwzięcia „Montażu urządzeń technicznych z budową ich konstrukcji wsporczych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis”.

 

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji